Metni seçin, sitemiz size okusun

Lara Birlik Gerçeği

Lara Birlik Gerçeği

2 kilometre sahil bandına sahip olan ve 1950 yılında kurulan Lara Birlik’in fesih edilmesi ve hazırlanacak olan projeye göre işletilmesi veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) suretiyle 20 yıl süre ile ihaleye çıkarılmak istenmesine tepki giderek artıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Lara Birlik’in fesh kararı verilmesi yargıya taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar konuyu TBMM’ye taşıdı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal dün kısa bir yazılı açıklama yaparak “Böyle bir karara kolaylaştırıcı etki yapanlar, katkı sağlayanlar gelecekte tarih önünde sorumlu duruma düşeceklerdir” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Lara Birlik’in fesih edilmesi elbette kabul edilebilir bir durum değil ama bütçe yetersizliği yüzünden Lara sahili ve mesire alan tarafı Arap Çölü durumunda yıllarca kaldı.

İrtifa hakkı suretiyle 20 yıllığına kiralanmak istenmesi ise benim en çok dikkatimi çeken konu oldu.

Dün Lara Birlik’e ait sahilin meclis kararı ile işletmeci konumunda olan Büyükşehir belediyesi şirketi olan Ekdağ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü sevgili dostum Murtaza Tamyürek’i ziyaret ederek, Lara Birlik’te ne yapmak istediklerini ve 20 yıllık ihale konusunu sordum.

Edindiğim bilgiye göre; Belediye Encümeni 2886 sayılı ihale kanunun 51. maddesinin g bendi uyarınca pazarlık ihale usulü ile 20 yıl süreli irtifak hakkı ihalesi yapılacak. İhaleye büyük bir ihtimal ile de sadece Ekdağ A.Ş katılacak.

Ekdağ A.Ş, Lara Birlik sahilini aldıktan sonra bir adet Aquapark, 5 adet büfe, bir adet restoran, yeniden düzenlenecek piknik alanı, sabit şemsiye ve şezlonglar, koşu yolları, otoparklar ve peyzaj düzenlemesi olacak olan bir proje uygulayacak.

Proje şu anda taslak halinde hazır ve görsel anlamda gördüğüm kadarı ile de Antalya’ya yakışan bir proje…

Bu projenin uygulanması için ciddi bir kaynak gerektiriyor. Bu kaynak belediye şirketinde olmadığı içinde Ekdağ A.Ş’de öncelikli olarak 20 yıllığına yap işlet devret modeli ile Aquapark ihalesini yapacak. İhaleyi alacak yüklenici firmada, Ekdağ A.Ş’nin tüm projesini karşılıksız yapacak. Ayrıca, yüklenici firma Aqupark’ın kar payından belli bir para da Ekdağ A.Ş’ye ödeyecek.

Dolayısı ile Lara Birlik sahili güzel bir projeye kavuşurken, ne belediyeden ne de belediye şirketi Ekdağ A.Ş’den para çıkmayacak.

Ancak bu projeyi uygulamak için Lara Birlik’i feshetmeye gerek var mıydı? diye insan kendi kendine sormadan edemiyor.

Mülkiyet zaten tüm hisseleri Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Lara Birlik’e ait olduğu ve birliğin kendi meclisi de bulunduğu için aynı şekilde yap-işlet-devret modeli ile yaptırılabilirdi.


Belediye Encümeni’nin yapacağı 2886 sayılı ihale kanunun 51. maddesinin g bendi uyarınca pazarlık ihale usulü ile 20 yıl süreli irtifak hakkı ihalesinin hukuki durumu söz konusu.

Bu konuda da bir araştırma yaptım ve karşıma emsal teşkil edebilecek Danıştay kararı çıktı.

“Danıştay 13. Dairesi’ 21.10.2008 tarih ve 2007/4476 E., 2008/6874 K. sayılı ilamında şöyle deniliyor; “..Taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile turizm amaçlı tesis yapılmak ve işletilmek üzere mülkiyetten gayri ayni hak tesis edilmek suretiyle (daimi ve sürekli üst hakkı kurulmak suretiyle) 30 yıllığına kiralanmasına ilişkin 07.12.2005 gün ve 633 sayılı Belediye Encümeni’nin kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce, mülkiyeti belediyelere ait taşınmazların ve lerden (kayalar, tepeler, dağlar, kaynaklar, sahipsiz şeyler, akarsular, kıyılar v.b) olmadığının tartışmasız olduğu, bu nedenle belediyelere ait taşınmazların 2886 sayılı Yasanın 51. maddesinin (g) bendi kapsamında kiralanması, trampası ve mülkiyetin ayni hak tesisi yoluyla devrinin olanaklı olmadığı, davalı Belediyeye ait ... ada ... parsel nolu taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 5l/g maddesi uyarınca 30 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin dava konusu ihale işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, anılan karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu….. İdare Mahkemesince verilen…. sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin birinci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA” şeklinde oy çokluğu ile karar vermiştir.”


Şimdi soruyorum; Büyükşehir Belediyesi’nin hukukçuları, Belediye Başkanı Menderes Türel’e “Başkanım biz 2886 sayılı ihale kanunun 51. maddesinin g bendi uyarınca pazarlık ihale usulü ile 20 yıl süreli irtifak hakkı ihalesi ile Lara Sahili’ni verirsek karşımıza hukuki sorun çıkar. En iyi yolu Lara Birlik aracılığı ile projeyi uygulamak”diyemediler mi? yoksa bu konuda araştırma bile yapmadılar mı?.

Çünkü büyük bir ihtimal ile Encümen ihalesinin iptali için dava açılacaktır.